O Katedrze Pedagogiki

Katedra Pedagogiki kontynuuje najlepsze tradycje kształcenia pedagogów w Polsce. Jej celem jest rozwijanie idei humanistycznych, międzykulturowego dialogu, międzyludzkiej solidarności, otwartości, wrażliwości i empatii. Edukacyjna misja Katedry wyraża się w trosce o jedność nauki i nauczania oraz najwyższe standardy procesów kształcenia przyszłych elit intelektualnych, zwłaszcza profesjonalistów zatrudnionych w różnych sferach oświaty, w tym zarządzających reprezentującymi ją instytucjami.

Działalność naukowa Katedry obejmuje liczne pola badawcze pedagogiki, w tym:  historię szkolnictwa, oświaty i idei pedagogicznych, aksjologiczne podstawy wychowania i kształcenia, indywidualne, społeczne i kulturowe uwarunkowania osiągnięć edukacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych, wspomaganie rozwoju dziecka, porównawcze analizy systemów edukacyjnych na świecie; edukację międzykulturową, obywatelską, ekologiczną, procesy uczenia się przez całe życie, systemy profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji młodzieży i osób dorosłych, edukacyjne konteksty funkcjonowania środowisk lokalnych, metodologiczne problemy współczesnych nauk o edukacji. Naukowe eksploracje tych zagadnień na tle szerokich uwarunkowań historycznych, społecznych, ekonomicznych i kulturowych wnoszą wkład w rozwój pedagogiki jako dyscypliny naukowej i praktycznej działalności społecznej.

W ramach zadań dydaktycznych Katedra oferuje studia na kierunku pedagogika umożliwiające zdobycie nowoczesnego, specjalistycznego wykształcenia pedagogicznego i psychologicznego oraz uzyskanie kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych. Studia pedagogiczne przygotowują doskonale wykształconych, twórczych pedagogów, wychowawców, pracowników oświaty, umożliwiają zdobycie kompetencji merytorycznych w zakresie szerokorozumianego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych, procesów wychowania i kształcenia, pracy w zróżnicowanych środowiskach, wspierania dialogu społecznego oraz uczestnictwa w kulturze możliwie wielu grup społecznych.

Różne poziomy studiów i zróżnicowane formy kształcenia, realizowane przez Katedrę we współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin naukowych z Uczelni, kraju i zagranicy,  otwierają szanse na poszerzenie wiedzy i doskonalenie kompetencji w dziedzinie opieki nad małym dzieckiem i wspomagania jego rozwoju, diagnozy i terapii pedagogicznej, edukacji kulturowej, globalnej, szkolnej, zawodowej, poradnictwa edukacyjnego, organizacji i zarządzania instytucją oświatową, edukacji osób dorosłych i seniorów oraz w wielu innych przestrzeniach edukacyjnych, istotnych zarówno w aktualnym dyskursie humanistycznym, jak i praktyce oświatowej.