Monografie

Wszystkie publikacje pracowników Wydziału Nauk Społecznych SGGW dostępne są w bazie Biblioteki Głównej SGGW TUTAJ

2020

 • Agnieszka Maj, Zarys socjologii żywności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2020
 • Anna M. Wachowiak, Małgorzata H. Herudzińska, Jak Polak i Francuz gonią za happy endem. Perspektywa komparatystyczna obrazów małżeństwa, rodziny i związków partnerskich w oczach polskich i francuskich studentów, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2020

2019

 • Iwona Błaszczak, Działalność oświatowa Feliksa Popławskiego współtwórcy Polskich Uniwersytetów Ludowych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2019

2018

 • Tomasz Herudziński, Piotr Swacha (red.), Społeczności lokalne – konteksty przemian i innowacje, Wyd. SGGW, Warszawa 2018
 • Tomasz Herudziński, Postawy absolwentów szkół wyższych wobec rynku pracy, Wydawnictwo M-Druk, Poznań 2018
 • Iwona Błaszczak, Działalność oświatowa Feliksa Popławskiego współtwórcy Polskich Uniwersytetów Ludowych.  Społeczno-kulturowe uwarunkowania edukacji dorosłych w środowisku wiejskim. Historia i Współczesność. Wydawnictwo Zakładu Filozofii SGGW, Warszawa 2018
 • Rafał Boguszewski (red.), Społeczeństwo obywatelskie w teorii i praktyce, Wyd. SGGW, Warszawa 2018.

2017

 • Marta Cywińska, Yuriy Plyska, Iwona Błaszczak, Agnieszka Pawluk-Skrzypek (red.), Nauczyciel – misja – osobowość – autorytet – wiedza,  Wydawnictwo Narodowego Uniwersytetu „Akademia Ostrogska”, Ostróg 2017
 • Joanna Wyleżałek (red.), Społeczne funkcje uniwersytetu w czasach dynamicznych zmian, Wyd.SGGW, Warszawa 2017.
 • Iwona Błaszczak, Tomasz Maliszewski, Ewa Smuk-Stratenwerth (edited by:) Folk High Schools of the 21st Century TRADITION – CONTEMPORANEITY – CHALLENGES FOR THE FUTURE, Ecological and Cultural Association ZIARNO in Grzybów 2017.
 • Iwona Błaszczak (red. naukowa), Nauczyciel i uczeń w procesie edukacji dorosłych. Tradycje i wymogi współczesności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2017
 • Iwona Błaszczak, Maliszewski Tomasz, Smuk-Stratenwerth (red. naukowa), Uniwersytety Ludowe XXI wieku. Tradycja – Współczesność – Wyzwania przyszłości, Wydawnictwo Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne ZIARNO, Grzybów 2017

2016 

2015

 • Korczak Andrzej, Indyjskie inspiracje teorii mitu Mircei Eliadego i Josepha Campbella, Oficyna Wydawnicza Heliodor, Warszawa 2015
 • Korczak Andrzej, Mythologos : filozoficzne interpretacje teorii mitu Mircei Eliadego, Josepha Campbella i Ericha Fromma, Zakopane : Aquarius, 2015
 • Najder-Stefaniak Krystyna, Wprowadzenie do bioetyki, Wydawnictwo Naukowe Synergia, Warszawa 2015
 • Najder-Stefaniak Krystyna (red.), Philosophy and practice of sustainable development, Zakład Filozofii SGGW Warszawa, 2015
 • Podedworna, Hanna (red. i inni), Nowi sprawcy zmian społecznych na wsi, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2015
 • Raszkiewicz Henryk, Symboliczne wyrażenie i znakowa mediacja ustosunkowania do obiektu : psychologia przeżycia i działania z perspektywy symbolu i znaku, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2015
 • Walkiewicz Wiesław, Bałkany słowiańskie : aspiracje – uwikłania – sprzeczności, Wydawnictwo i Drukarnia Libra, Warszawa, Białystok 2015
 • Walkiewicz Wiesław, Wielowymiarowość bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, Wydawnictwo i Drukarnia Libra, Warszawa, Białystok 2015

2014

2013

2012 

2011

 • Obszary wiejskie w Polsce: różnorodność i procesy różnicowania, pod red. Hanny Podedwornej, Andrzeja Pilichowskiego, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2011.
 • Nowe inspiracje socjologii wsi, red. nauk. Hanna Podedworna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011.
 • Ryzyko – między kulturą strachu a kalkulowaną niepewnością, pod red. Katarzyny Stobińskiej, Franciszka Kampki i Wojciecha Połecia, Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2011.
 • Izabela Podobas, Public relations jako narzędzie kreowania wizerunku partii politycznych, Warszawa: Difin, 2011.
 • Paweł Migała, Wybrane elementy patologii społecznej w aspekcie ich uwarunkowań, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2011.
 • Piotr Jabłoński, Mariusz Jędrzejko, Narkotyki i paranarkotyki: etiologia, rozpoznawanie, postępowanie, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2011.
 • Piotr Jabłoński, Mariusz Jędrzejko, Narkotyki i paranarkotyki: (perspektywa polska),Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2011.
 • Mariusz Jędrzejko, Marihuana fakty, marihuana mity, Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2011.
 • Cyberprzestrzeń i dzieci: przewodnik metodyczny dla nauczycieli, red. nauk. Mariusz Jędrzejko, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2011.
 • Pseudonauka: choroba, magia czy biznes?, red. nauk. Kazimierz Korab, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011.
 • Kazimierz Łastawski, Historia integracji europejskiej, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011.
 • Międzynarodowa Unia Chłopska 1957-1968, wybór i oprac. Bożena Kącka-Rutkowska, Stanisław Stępka, Warszawa 2011.
 • Stanisław Mikołajczyk w II Rzeczypospolitej: wybór pism i przemówień, oprac. Stanisław Stępka, Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2011.
 • Filozoficzna i aksjologiczna perspektywa zagadnień dotyczących przyrody i człowieka, red. nauk. Krystyna Najder-Stefaniak, Warszawa: Wydawnictwo Zakładu Filozofii SGGW, 2011.
 • Filozoficzne projekty rozumienia świata i człowieka, red. nauk. Krystyna Najder-Stefaniak, Warszawa, 2011.
 • Andrzej Korczak, Od mitu do logosu, Warszawa: Heliodor, 2011.
 • Monika Podkowińska, Integracyjny wymiar komunikowania, Warszawa: Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, 2011.
 • Izabela Podobas, Negocjacje międzynarodowe: zarys wykładu, Warszawa: Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2011.
 • Michał R. Węsierski, Problemy integracji wiedzy a badanie zjawisk politycznych: w stronę idei jedności nauki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2011.
 • Teresa Zawojska, Od epistemologii do historiozofii: poglądy filozoficzne Wojciecha Dzieduszyckiego, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011.
 • Dziedzictwo kulturowe Polski i jego znaczenie w turystyce, red. nauk. Joanna Wyleżałek, Dominik Orłowski, Warszawa: Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych , 2011.

2010

 • Między dawnym a nowym – na szlakach humanizmu: księga pamiątkowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Zygmunta Józefa Przychodzenia, pod red. Franciszka Kampki, Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2010.
 • Człowiek w wielkiej sieci: (nowe multimedia – źródło zaburzeń wychowawczych i uzależnień), red. nauk. Mariusz Jędrzejko, Jarosław Klimczak, Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2010.
 • Monika Jurewicz, Czytanie ze zrozumieniem: uwarunkowania rodzinne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010.
 • Wirtual: czy nowy wspaniały świat?, red. nauk. Kazimierz Korab, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010.
 • Monika Podkowińska, Komunikowanie w życiu człowieka, Warszawa, 2010.
 • Marta Makowska, Etyczne standardy marketingu farmaceutycznego, Warszawa: CeDeWu, 2010.
 • Marta Cywińska, Człowiek na pograniczu kultur, Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2010.
 • Człowiek w przestrzeni spotkań, red. nauk. Krystyna Najder-Stefaniak, Yuriy Plyska, Warszawa, 2010.
 • Ewa Szczecińska-Musielak, Pozanaukowe fascynacje innością kulturową: Polski Ruch Przyjaciół Indian, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010.
 • Piotr Swacha, Polityka informacyjna Polskiego Stronnictwa Ludowego (1946-1947), Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2010
 • Partie chłopskie i ludowe w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej (1989-2009), pod red. Janusza Gmitruka, Arkadiusza Indraszczyka, Stanisława Stępki, Warszawa, 2010.
 • Bezpieczna Europa z perspektywy Wschodu, pod red. Wiesława Walkiewicza, Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2010.
 • Białorusini, pod red. Teresy Zaniewskiej, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2010.