O Instytucie

Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki

Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki jest jednostką naukowo-badawczą powstałą 1 października 2019 roku na bazie jednostki naukowo-dydaktycznej, którą był do 30 września 2019 roku Wydział Nauk Społecznych. Instytut jako podstawowy typ jednostki organizacyjnej SGGW odpowiada za prowadzenie badań naukowych w dyscyplinach nauki socjologiczne i pedagogika oraz wspiera działalność dydaktyczną na kierunkach studiów socjologia i pedagogika.

Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki jest jedynym dwudyscyplinowym instytutem w SGGW. 

Kadra naukowo-dydaktyczna Instytutu od wielu lat prowadzi badania naukowe dotyczące ważnych zjawisk i problemów społecznych. Interdyscyplinarne zespoły badawcze podejmują takie tematy jak: przemiany społeczno-kulturowe w środowiskach lokalnych; ryzyko i bezpieczeństwo społeczne; rola nowych mediów w komunikacji społecznej; procesy zmian w sferze publicznej i prywatnej; kompetencje ucznia i nauczyciela w społeczeństwie informacyjnym; wyzwania komunikacji i edukacji międzykulturowej.

W związku z profilem naszej Uczelni ważne miejsce zajmuje też refleksja nad historią  i obecną kondycją ruchu ludowego, samorządności i możliwości rozwoju obszarów wiejskich.
Regularnie odbywają się warsztaty i konferencje naukowe, a także spotkania o charakterze popularyzatorsko-kulturalnym. Nasi pracownicy realizują granty badawcze w kraju i za granicą, współpracując z różnymi ośrodkami i grupami naukowymi.