Pierwsza w Polsce monografia systematyzująca zagadnienia z zakresu socjologii żywności

Start >Aktualności >Pierwsza w Polsce monografia systematyzująca zagadnienia z zakresu socjologii żywności

Pierwsza w Polsce monografia systematyzująca zagadnienia z zakresu socjologii żywności
 
„Zarys socjologii żywności” autorstwa dr Agnieszki Maj, z Instytutu Nauk Społecznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, jest pierwszą w Polsce monografią, która w tak przekrojowy sposób podejmuje tematykę socjologii żywności. 

Dr Agnieszka Maj w swojej książce starała się stworzyć zarys tematyczny socjologii żywności, która jest obecnie w trakcie kształtowania się w Polsce i określania kierunków badawczych. Praca ta jest próbą uporządkowania podstawowych pojęć z zakresu socjologii żywności. Podejmujący tę problematykę badacze opisują zwykle wąski wycinek rzeczywistości społecznej, stąd też niezbędna staje się systematyzacja i uporządkowanie podstawowych zagadnień należących do tej subdyscypliny socjologii. 

W publikacji uwzględniono zarówno wątki związane z żywnością w dziełach klasyków socjologii, jak i najnowsze obszary badawcze socjologii żywności. Poza odwołaniem się do prac współczesnych polskich autorów przywołano też liczne prace autorów zagranicznych, tworzących w ramach tej subdyscypliny. 

Trzy pierwsze rozdziały są próbą zarysowania obszaru zainteresowań socjologii żywności i tematów jej badań, możliwych orientacji teoretycznych, wątków dotyczących żywności w dziełach zaliczanych do klasyki myśli socjologicznej oraz wskazania, jak istotny jest temat żywności w badaniu społeczeństwa i kultury. Pięć dalszych rozdziałów odnosi się do wybranych współczesnych zjawisk społecznych związanych z praktykami żywieniowymi. Opisano między innymi nowe formy wspólnotowości tworzące się wokół żywności, wpływ procesu medykalizacii na postrzeganie żywności, problem otyłości, sposoby prezentowania żywności w przekazie medialnym oraz procesy industrializacji i globalizacji w odniesieniu do żywności. Dobór zagadnień jest arbitralny i wynika z własnych zainteresowań oraz poszukiwań badawczych Autorki. 

Jak wyjaśnia dr Agnieszka Maj – „Do napisania niektórych rozdziałów skłoniła mnie znikoma ich obecność w polskiej literaturze socjologicznej (na przykład temat żywności w mediach czy zagadnienie „utowarowienia” żywności), ale też potrzeba odniesienia się do problemów bieżących i ważnych, takich jak problem otyłości. Rosnąca liczba osób otyłych w Polsce czy zmieniające się wzory konsumpcji żywności to zauważalne w naszym kraju przejawy tendencji o charakterze globalnym. Są one nagłaśniane przez media, ale brakuje opracowań zawierających zwięzłą ich interpretację, do której mogliby się odwołać zarówno profesjonaliści, jak i laicy.”

Książka została wydana przez Wydawnictwo SGGW w Warszawie.