Konkurs wieloetapowy na zatrudnienie asystenta badawczo-dydaktycznego 

Start >Aktualności >Konkurs wieloetapowy na zatrudnienie asystenta badawczo-dydaktycznego 

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza konkurs wieloetapowy na zatrudnienie asystenta badawczo-dydaktycznego 

 
INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Katedra Pedagogiki ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa 
MIASTO: Warszawa 
STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny 
DZIEDZINA: nauki społeczne
DYSCYPLINA NAUKOWA: pedagogika
DATA OGŁOSZENIA: 08.02.2021
TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 22.02.2021 godz.10.00 
OKRES ZATRUDNIENIA: 2 lata 
LINK DO STRONY: http://wiadomosci.sggw.pl – zakładka „Oferty pracy”. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, tel. +48 22 59 347 10 (Sekretariat Instytutu, Pani mgr Agata Szaruga). 
SŁOWA KLUCZOWE: pedagogika.
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o w/w stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.) oraz w paragrafie 89, punkt 4) Statutu SGGW. 
 
Od kandydata oczekuje się: 
a)    tytułu magistra i/lub stopnia naukowego doktora nauk społecznych lub humanistycznych oraz dorobku w zakresie pedagogiki, 
b)    zainteresowań naukowych i dydaktycznych oraz zdolności do ich rozwijania, 
c)    co najmniej dobrej znajomości języka angielskiego, tj. w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych. 


Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty: 
1)    podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW, 
2)    kwestionariusz osobowy (wg druku SGGW), 
3)    życiorys naukowy (autoreferat) oraz CV, 
4)    oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) - druki wydaje Biuro Spraw Osobowych SGGW, 
5)    odpis dyplomu potwierdzającego nadanie tytułu magistra i /lub stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych w zakresie pedagogiki, 
6)    wykaz prac opublikowanych i dorobku naukowego, 
7) potwierdzenie znajomości języka angielskiego w stopniu co najmniej dobrym. 
 
Ponadto osoby spoza uczelni: 
1) opinię z ostatniego miejsca pracy i/ lub opinia opiekuna naukowego

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu wymagane będzie odpowiednie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy - druki wydaje Biuro Spraw Osobowych SGGW. 


Prosimy o załączenie następującego oświadczenia: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). 
 
Klauzula informacyjna: 
Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko adiunkta przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. 
Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. 
Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl
Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

Miejsce i termin składania dokumentów: 

- pocztą: Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, budynek nr 4 pok. nr 22 lub - elektronicznie: insip@sggw.edu.pl.

Dokumenty należy składać do dnia 22.02.2021 r. do godz. 10.00.

Dodatkowe informacje uzyskać można telefonicznie w Sekretariacie Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, budynek nr 4 pok. nr 22, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, tel.: /22/ 59 347 10. 

 
Data rozstrzygnięcia konkursu: 23.02.2021 r.
 
Postępowanie konkursowe może być odwołane bez podania przyczyny na każdym jego etapie, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych i prawnych z tego tytułu. 


Warszawa, 08-01-2021