Konkurs wieloetapowy na zatrudnienie adiunkta badawczo-dydaktycznego

Start >Aktualności >Konkurs wieloetapowy na zatrudnienie adiunkta badawczo-dydaktycznego

Rektor
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza konkurs wieloetapowy na zatrudnienie
adiunkta badawczo-dydaktycznego

 

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Katedra Socjologii ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: adiunkt badawczo-dydaktyczny

DZIEDZINA: nauki społeczne

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki socjologiczne

DATA OGŁOSZENIA: 22.06.2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 06.07.2020

OKRES ZATRUDNIENIA: 2 lata

LINK DO STRONY UCZELNI: http://wiadomosci.sggw.pl – zakładka „Oferty pracy”.

SŁOWA KLUCZOWE: nauki socjologiczne

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o w/w stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.) oraz w § 89 pkt. 3 Statutu Uczelni.

OD KANDYDATA(TKI) OCZEKUJE SIĘ:

 • posiadania co najmniej stopnia doktora nauk społecznych lub humanistycznych; dyscyplina nauki socjologiczne lub socjologia,
 • posiadania udokumentowanej co najmniej dobrej znajomości języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych,
 • kierowania (aktualnie lub w przeszłości) projektem badawczym lub też że złożył(a) projekt badawczy w konkursie do instytucji finansujących badania,
 • doświadczenia w prowadzeniu prac naukowych z zakresu nauk socjologicznych, udokumentowanego odpowiednim dorobkiem, w tym opublikowanych czterech publikacji naukowych lub monografii naukowych, w tym co najmniej dwóch w czasopismach naukowych ogłoszonych w wykazie, o którym mowa w § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu SGGW, lub w części A lub C wykazu, o którym mowa w § 87 ust. 1 pkt 2 Statutu SGGW,
 • uzyskania pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW –uzyskania pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w jednostce, w której ubiega się o zatrudnienie,
 • uzyskania w ciągu ostatnich czterech lat z działalności naukowej łącznej liczby punktów przyznawanych za publikacje naukowe lub monografie naukowe o co najmniej 50% wyższej ponad próg ustalony przez Rektora dla ostatnio zajmowanego przez tę osobę stanowiska zgodnie z odpowiednim zarządzeniem Rektora w sprawie minimalnej liczby punktów niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny działalności naukowej i organizacyjnej nauczyciela akademickiego w SGGW
 • doświadczenia w obszarze prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie nauk socjologicznych.

Dodatkowym atutem kandydata będzie w szczególności odbycie naukowego stażu za granicą w ośrodkach naukowych lub widoczna aktywność naukowa o zasięgu międzynarodowym.

Językiem wykładowym prowadzenia zajęć dydaktycznych jest język polski i angielski.

Kandydaci powinni dostarczyć do Sekretariatu Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa (p. 22, bud. 4), następujące dokumenty:

 1. podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW,
 2. życiorys,
 3. oświadczenie Kandydata, że spełnia wymagania art. 113 w/w Ustawy (Dz. U. 2018 poz. 1668) - druki wydaje sekretariat Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW
 4. odpis (poświadczona w SGGW kserokopia) dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych; dyscyplina nauki socjologiczne lub socjologia
 5. wykaz dorobku dydaktycznego i naukowego, w tym opublikowanych publikacji naukowych z uwzględnieniem punktów przyznanych poszczególnym publikacjom,
 6. potwierdzenie kierowania projektem badawczym/złożenia projektu badawczego w konkursie do instytucji finansujących badania
 7. potwierdzenie znajomości języka angielskiego w stopniu co najmniej dobrym.
 8. ostatnią ocenę Komisji Oceniającej (dotyczy pracowników Uczelni)

 

Osoby spoza Uczelni składają dodatkowo:

 1. kwestionariusz osobowy - druki wydaje sekretariat Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW,
 2. dokumenty poświadczające staż pracy

 

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu wymagane będzie świadectwo pracy oraz odpowiednie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy i deklaracja o podstawowym miejscu pracy - druki wydaje Biuro Spraw Osobowych SGGW

 

Klauzula informacyjna:

Aplikując na ogłoszenie, poprzez dostarczenie swoich dokumentów aplikacyjnych, wyraża Pan/i zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Warszawie (Administrator Danych Osobowych) Pana/i danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach, w celu udziału w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Warszawie (00-787) przy ulicy Nowoursynowskiej 166 (dalej „SGGW” lub „Administrator”). Kontakt z Administratorem możliwy jest pod wskazanym w zdaniu poprzedzającym adresem korespondencyjnym. Jednocześnie informujemy, iż SGGW powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możliwy jest kontakt we wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail: iod@sggw.pl.

Dane osobowe wskazane przez Pana/ią w dokumentach aplikacyjnych przetwarzamy w oparciu o:

 • W zakresie danych wskazanych w przepisach prawa pracy tj. art. 221 oraz z art. 221a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy z późn. zm.– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora.
 • W zakresie innym nie wskazanym w pkt. 1 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie udzielonej przez Pana/ią zgody. Brak zgody, o której mowa w niniejszym punkcie lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Dane osobowe są ujawniane pracownikom lub współpracownikom SGGW, jak też podmiotom udzielającym wsparcia SGGW na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Pana/i dane osobowe, otrzymane od Pana/i w dokumentach aplikacyjnych, przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż czas trwania bieżącej rekrutacji. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 06.07.2020 r. do Sekretariatu Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki budynek nr 4 pok. nr 22, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa.
Dodatkowe informacje uzyskać można telefonicznie w Sekretariacie Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, tel.: /22/ 59 347 10.

Data rozstrzygnięcia konkursu na poziomie Instytutu: do 17.07.2020 r.

Zastrzegamy sobie prawo pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Postępowanie konkursowe może być odwołane bez podania przyczyny na każdym jego etapie, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych i prawnych z tego tytułu przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.