Zaproszenie na konferencję naukową „Społeczność lokalna – wobec wyzwań współczesności”

Start >Aktualności >Zaproszenie na konferencję naukową „Społeczność lokalna – wobec wyzwań współczesności”

Katedra Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Zachodni oraz Sekcja Socjologii Wsi i Rolnictwa PTS zapraszają do uczestnictwa w konferencji naukowej

 

Społeczność lokalna – wobec wyzwań współczesności

Komitet  naukowy konferencji

Dr hab. Franciszek Kampka, prof. SGGW (Katedra Socjologii,  Dziekan Wydziału Nauk Społecznych SGGW)

Dr hab. Hanna Podedworna, prof. SGGW (Katedra Socjologii, Wydział Nauk Społecznych SGGW). Przewodnicząca (hpodedworna@interia.pl)

Dr hab. Elżbieta Firlit, prof. SGH (Katedra Socjologii Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH)

Dr hab. Adam Bartoszek, prof. UŚ (Instytut Socjologii Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Dr hab. Piotr Matczak (Instytut Socjologii, Kierownik Zakładu Badań Społeczności Lokalnych i Regionalnych UAM w Poznaniu)

Dr Michał Nowosielski (Instytut Zachodni, Dyrektor)

Komitet organizacyjny: 

Dr Tomasz Herudziński (herudzinski_tomasz@o2.pl)

Dr Piotr Swacha (p.swacha@gmail.com)

Dr Małgorzata Bielecka (m_bielecka@wp.pl)

 

Miejsce konferencji: Wydział Nauk Społecznych SGGW w Warszawie,

ul. Nowoursynowska 166, budynek nr VIII sala nr 112

Data: 21.11.2014

Perspektywa mezospołeczna jest ważnym dopełnieniem poziomów analiz społeczeństwa, któremu niezbyt często poświęcają uwagę badacze społeczni. Społeczności lokalne stały się ważnym aktorem działań zbiorowych w społeczeństwie polskim i miejscem ważnych zmian społecznych. To w nich, jak pisał niegdyś Paweł Rybicki, realizuje się w pełni codzienne życie społeczne. Pomni znaczenia społeczności lokalnych zarówno dla toczących się procesów rozwojowych, jak i budowania społeczeństwa obywatelskiego pragniemy uczynić je przedmiotem naukowej refleksji. Celem konferencji jest zaprezentowanie oglądu problematyki społeczności lokalnych, zarówno wiejskich jak i miejskich z perspektywy nauk społecznych.  Kluczowym problemem konferencji jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o znaczenie ładu lokalnego we współczesnym, zglobalizowanym świecie; w jakim stopniu procesy zachodzące na poziomie mezo- modyfikują przebieg procesów globalnych; na ile społeczności lokalne mobilizują i wykorzystują tkwiące w nich potencjały społeczne i jakie działania podejmuje się, aby te potencjały wzmacniać; jak społeczności lokalne organizują się i podejmują różnorodne aktywności w odpowiedzi na współczesne wyzwania; jak wykorzystują zasadę subsydiarności, będącą podstawą wielu polityk UE, która pozwala rozwijać ich podmiotowość i sprawstwo.

Chcielibyśmy, aby konferencja stała się okazją do wymiany wiedzy, poglądów i opinii zarówno przedstawicieli środowiska akademickiego, jak i praktyków społecznych, którzy zarządzają społecznościami, organizują w nich działania zbiorowe i integrują mieszkańców.

Zapraszamy do nadsyłania propozycji wystąpień pod adres Katedry Socjologii (ks1@sggw.pl), w terminie do 25 października 2014 r., objętość ok. 300 słów.

Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 300 zł i wydanie recenzowanej monografii naukowej, zawierającej referaty konferencyjne.

Nie chcemy ograniczać pomysłów twórczych autorów. Sugerujemy jednakże, aby tematy wystąpień (w miarę możliwości) koncentrowały się wokół następujących zagadnień:

1. Problemy teoretyczne i metodologiczne badań nad społecznością lokalną

2. Organizacje społecznościowe i układy lokalne

3. Procesy integracji i więzi społeczne w układach lokalnych, stosunki sąsiedzkie.

4. Partycypacja społeczna i lokalny sektor obywatelski

5. Nowa perspektywa zarządzania obszarami miejskimi, tzw. Multi-Level Governance

6. Lokalna tożsamość i pamięć społeczna.

Patronat honorowy konferencji: Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej, Związek Miast Polskich

Zapraszamy do uczestnictwa i nadsyłania załączonego formularza zgłoszeniowego.