Zaproszenie do udziału w Konkursie im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej

Start >Aktualności >Zaproszenie do udziału w Konkursie im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej

Zaproszenie do udziału w Konkursie im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej

Szanowni Państwo,
Badaczki i Badacze różnych przejawów wykluczenia społecznego,

W imieniu Organizatorów VI Edycji Konkursu im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej organizowanego przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Instytut Filozofii i Socjologii Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk - wydawcę kwartalnika „Kultura i Społeczeństwo”, zapraszam serdecznie do udziału w tegorocznej Edycji Konkursu. 

Nagroda zostanie przyznana za autorską (współautorską) pracę naukową z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i wynikającego z niego wykluczenia społecznego. Do Konkursu można zgłaszać recenzowaną monografię naukową, recenzowany artykuł w polskim czasopiśmie naukowym albo rozdział w recenzowanej monografii zbiorowej, które zostały opublikowane w 2020 lub 2021 roku. 

Nagrodzona zostanie praca o szczególnym znaczeniu dla kształtowania w Polsce debaty naukowej i publicznej o ubóstwie i wykluczeniu społecznym, wyróżniająca się wysokim poziomem merytorycznym i podejściem badawczym Patronki Konkursu określanym jako „współczynnik humanistyczny”. Dotychczas nagradzano prace z zakresu socjologii, pedagogiki społecznej i polityki społecznej.

Wysokość nagrody 3000 zł (słownie: trzy tysiące zł). Warto wykorzystać szansę!

Wręczenie nagrody odbywa się w czasie obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, przypadającego 17 października. 
Wszystkie informacje dotyczące zgłaszania prac do Konkursu zawierają podpięte do tego zaproszenia dokumenty: Ogłoszenie o Konkursie, Regulamin VI Edycji Konkursu oraz dwa załączniki. 

Przewodnicząca Kapituły Konkursu

Prof. dr hab. Jolanta Grotowska-Leder
Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW


 

Elżbieta Tarkowska (1944-2016), polska socjolożka. Specjalistka w zakresie socjologii ubóstwa, socjologii i antropologii czasu, francuskiej szkoły socjologicznej oraz socjologii kultury. Absolwentka socjologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego, 1973 - doktorat u Jerzego Szackiego w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, 1989 - habilitacja, 1994 - tytuł profesora. Kierownik Zespołu Badań nad Ubóstwem w IFiS PAN. Od 2007 pracowała w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, gdzie pełniła funkcję dyrektorki Instytutu Filozofii i Socjologii. Członkini Prezydium Komitetu Socjologii PAN, przewodnicząca Rady Naukowej IFiS PAN, członkini Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, wiceprzewodniczącą Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Współpracowała z wieloma instytucjami i organizacjami pozarządowymi (Polska Akcja Humanitarna, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, Fundacja „Wspólna Droga”, ATD Czwarty Świat i in.). Redaktorka naczelna „Kultury i Społeczeństwa”. Autorką/współautorka oraz redaktorka/współredaktorka naukowa ok. 30 książek, m.in. „Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce” (2000), „Przeciw biedzie. Programy, pomysły, inicjatywy” (2002), „Lata tłuste, lata chude... Spojrzenia na biedę w społecznościach lokalnych” (2002), „Biedni o sobie i swoim życiu” (2003)) oraz niemal 300 artykułów i rozdziałów w pracach zbiorowych; część z jej prac ukazała się także w językach obcych. 


Załączniki
1. Ogłoszenie o konkursie
2. Regulamin VI Edycji Konkursu
3. Załącznik nr 1 do Regulaminu VI Edycji Konkursu
4. Załączniki nr 2 do VI Edycji Konkursu