Zapraszamy 7 czerwca na kolejny Salon Socjologiczny w SGGW

Start >Aktualności >Zapraszamy 7 czerwca na kolejny Salon Socjologiczny w SGGW

Serdecznie zapraszamy pracowników i studentów Naszej Uczelni oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką społeczną na kolejny wykład otwarty w ramach Salonu Socjologicznego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wykład  pt.  „Praca i wspólnota – źródła wartości oraz konfliktów etycznych w życiu społecznym” wygłosi dr hab. Adam Bartoszek, prof. nadzw., Kierownik Zakładu Socjologii Organizacji, Gospodarki i Metodologii Badań Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Zapraszamy  w czwartek 7 czerwca o godz. 15.00 do sali konferencyjnej w Bibliotece Głównej im. Władysława Grabskiego .

Salon Socjologiczny to spotkania, których pomysłodawcami i organizatorami są  pracownicy Katedry Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Celem spotkań jest upowszechnianie wiedzy społecznej i naukowa debata na temat istotnych problemów społecznych.

Przedsięwzięcie objął Patronatem JM Rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski, Zarząd Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Sekcja Socjologii Nauki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

 

Informacje o prelegencie:

Dr hab. Adam Bartoszek – socjolog, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach gdzie pracuje od 1982 roku w Instytucie Socjologii. Kierował Studium Doktoranckim Wydziału Nauk Społecznych UŚ a obecnie Zakładem Socjologii Organizacji, Gospodarki  i Metodologii Badań Społecznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i przewodniczącym Katowickiego Oddziału PTS.

Zajmuje się socjologią struktur społecznych i teorią komunikacji społecznej, oraz mechanizmami funkcjonowania osobowości społecznych w warunkach mimetycznej rywalizacji i konfliktów skal wartości. Zrealizował kilkadziesiąt badań dla instytucji i firm dotyczących: opinii o warunkach życia oraz monitorowania problemów społecznych mieszkańców miast; motywacji pracy i zarządzania kapitałami ludzkimi w instytucjach publicznych;  kapitałów społecznych i kulturowych młodej inteligencji, cech tożsamości regionalnej i patriotyzmu młodzieży na Górnym Śląsku; warunków życia polskich seniorów; podejmuje także problematykę kultury prosumenckiej i odnawialnych źródeł energii w perspektywie odpowiedzialnego rozwoju na rzecz „zielonej gospodarki”.               

Jest autorem i współautorem kilkunastu książek, w tym prac: „Społeczne tworzenie osobowości. Zarys socjologicznych teorii osobowości„, Wyd. UŚ Katowice (1994) (tłumaczona na język ukraiński. wyd. Kijów (2010); „Kapitał społeczno-kulturowy młodej inteligencji wobec wymogów rynku” – praca habilitacyjna opublikowana w Wydawnictwie UŚ Katowice (2003); „Tożsamość młodych Ślązaków. Między patriotyzmem lokalnym a europejskością” (wraz z Tomaszem Nawrockim i Justyną Kijonką) nakładem Fundacji dla Śląska, Katowice (2009).    

W latach 1992-2005 z Leszkiem A. Gruszczyńskim prowadził katowicką Pracownię Badań Społecznych, powiązaną z Pracownią Badań Społecznych w Sopocie, opracowując między innymi serię badań warunków życia w miastach regionu (współautor książki „Miasto i mieszkanie w społecznej świadomości. Katowiczanie o Katowicach” 1997).

Kierował kilkoma grantami, których wyniki zawierają współautorskie publikacje: „Aktywizacja kapitału ludzkiego – dylematy teorii a praktyka małych i średnich miast” (2010) i „Aktywizacja edukacyjna i zawodowa mieszkańców a jakość życia w miastach peryferyjnych” (2012); opracował projekt finansowany z POKL UE – „Diagnoza problemów społecznych i monitoring polityki społecznej dla aktywizacji kapitału ludzkiego w Katowicach” (2012);  kierował podprojektem w ogólnopolskim badaniu PolSenior i wspólnie z architektami opracował monografię „Środowisko zamieszkiwania polskich seniorów w badaniach interdyscyplinarnych”  (2013). 

W interdyscyplinarnym projekcie doskonalenia edukacji wyższej współtworzył program oraz kierował Studiami Podyplomowymi „Społeczeństwo Prosumenckie i Prosumencka Energetyka”,  które  dofinansowano z funduszy norweskich.

Ostatnio opublikował cykl artykułów poświęconych problemom komunikacji społecznej i odpowiedzialności jednostki w obliczu wyzwań globalizacji,  oraz konfliktów ponowoczesnej liberalnej kultury z neokonserwatyzmem w kontekście źródeł polskiego prawicowego autorytaryzmu.  Są to np.: „Responsibility as a societal identity and power game” w: Responsibility A Cross-Disciplinary Perspective, red. B. Bokus, (2013); „Kategoria dobra wspólnego w życiu obywatelskim Polaków” w: Humanistyka. Księga pamiątkowa pamięci profesora Jacka Rąba (2015);  „Autorytet władzy i nauki jako źródeł wartości wspólnotowych a ich degradacja w społeczeństwie mass mediów i wirtualnej komunikacji„,  w: „Комунікацінї теxнолoгїі” Tom 3, Kijów (2014),  „Autorytaryzm nowej elity władzy czy „Dobra zmiana” dla sanacji państwa? Polska polityka w błędnym kole generacyjnych konfliktów„, w:  „Соціальні Комунікації: Теорія і практика” Tom 5, Kijów (2017) oraz artykuł pt. „Socjologia jako wiedza społecznie użyteczna – wrażliwość, wyobraźnia czy gra akademickich statusów?” zamieszczony w monografii wydanej przez  Wydawnictwo SGGW pod red. J. Wyleżałek: Społeczne funkcje uniwersytetu wczasach dynamicznych zmian, Warszawa  (2017).

Adam Bartoszek jest autorem teorii wyróżniającej opinie obywatelskie jako autonomiczny wobec opinii publicznej segment komunikacji społecznej. Omawia ją m.in. w tekście „Obywatele i mass media w dyskursie publicznym – przyczynek do socjologii komunikacji politycznej” w: Język IV Rzeczpospolitej (red. M. Czerwiński, P. Nowak, R. Przybylska, Lublin (2010). Rozwija teorię pozaformalnych struktur organizacyjnych – w „Integracja funkcjonalna grup interesów a kultura pracy i innowacyjność instytucji publicznych w warunkach polskiej transformacji”, opublikowano w Tomie I książki pt. Praca. Więź. Integracja, pod red. U. Swadźby, B. Pactwy,  M. Żak. Katowice (2015).  Problemowi wartości poświęcił kilka opracowań w tym: „Źródła wartości w socjologii Durkheima, Webera i Znanieckiego. Konkurencyjne modele czy poziomy analizy zachowań ludzkich” w: Myśli społecznych splątanie. Księga Jubileuszowa profesora Władysława Markiewicza (2011), „Wątpienie w kulturowym standardzie i międzykulturowym dyskursie. O dwóch formach uprawomocnienia dialogu tożsamości” – w pracy:  O wątpieniu, pod red. B. Bokus, E. Kossakowska (2015).