Utworzono Radę Dyscypliny Nauki Socjologiczne

Start >Aktualności >Utworzono Radę Dyscypliny Nauki Socjologiczne

Utworzono Radę Dyscypliny Nauki Socjologiczne

W SGGW utworzona została Rada Dyscypliny Nauki Socjologiczne. Postanowienie to stanowi rezultat decyzji Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dnia 28 września 2020 roku nadającej Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne.

Rada Dyscypliny Nauki Socjologiczne utworzona została w następstwie przyjęcia przez Senat SGGW Uchwały z dnia 24 kwietnia 2021 roku wprowadzającej poprawki do  § 116 ust. 2 Statutu SGGW, gdzie dodano m.in. ust.2a w brzmieniu:
„2a. W przypadku posiadania przez SGGW uprawnień do nadawania stopnia doktora lub stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie wymienionej w § 116 ust. 1 pkt 1 lub 2, tworzy się dla tej dyscypliny radę dyscypliny, o której mowa w § 30 Statutu, przy czym do jej kompetencji należy wyłącznie realizacja zadań, o których mowa w § 31 pkt. 4 Statutu.”

Na funkcję Przewodniczącej Rady Dyscypliny Nauki Socjologiczne JM Rektor SGGW prof. dr hab. Michał Zasada powołał do 31 grudnia 2024 roku   Dyrektor Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki dr hab. Joannę Wyleżałek, prof. SGGW.

Członkowie Rady Dyscypliny Nauki Socjologiczne:
Przewodnicząca: dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW
Prof. dr hab. Anna Śliz
Dr hab. Włodzimierz Chojnacki, prof. SGGW
Dr hab. Franciszek Kampka, prof. SGGW
Dr hab. Monika Podkowińska, prof. SGGW
Dr hab. Karol Chrobak
Dr hab. Agnieszka Kampka
Dr hab. Emilia Paprzycka
Dr hab. Piotr Swacha
Dr Tomasz Herudziński
Dr Marta Makowska
Z głosem doradczym:
Dr hab. Jolanta Grotowska- Leder, prof. SGGW
Dr hab. Anna Wachowiak, prof. SGGW