Społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności II

Start >Aktualności >Społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności II

Katedra Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Zachodni oraz Sekcja Socjologii Wsi i Rolnictwa PTS zapraszają do uczestnictwa w konferencji naukowej

Społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności II

Komitet naukowy konferencji:

 • Dr hab. Joanna Wyleżałek (Katedra Socjologii, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych SGGW)
 • Dr hab. Hanna Podedworna, prof. SGGW (Katedra Socjologii, Wydział Nauk Społecznych SGGW).
  Przewodnicząca (hpodedworna@interia.pl)
 • Dr hab. Elżbieta Firlit, prof. SGH (Zakład Socjologii, IFSiSE Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH)
 • Dr hab. Adam Bartoszek, prof. UŚ (Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Dr hab. Piotr Matczak (Instytut Socjologii, Kierownik Zakładu Badań Społeczności Lokalnych i Regionalnych UAM w Poznaniu)
 • Dr hab. Jacek Wojnicki, prof. UW (Instytut Europeistyki, Zakład Europejskich Studiów Subregionalnych, Uniwersytet Warszawski)
 • Dr hab. Hanna Mamzer, prof. UAM (Instytut Socjologii, Zakład Socjologii Kultury i Cywilizacji Współczesnej)
 • Dr hab. Marek Nowak (Zastępca Dyrektora do spraw naukowych Instytutu Socjologii UAM w Poznaniu)
 • Dr hab. Grażyna Spytek-Bandurska (Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski)
 • Dr Michał Nowosielski (Dyrektor Instytutu Zachodniego)

Komitet organizacyjny:
Dr Tomasz Herudziński (herudzinski_tomasz@o2.pl)
Dr Piotr Swacha (p.swacha@gmail.com)
Dr Marta Makowska (marta_makowska@sggw.pl)

Miejsce konferencji: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
ul. Nowoursynowska 166, budynek nr VIII, sala nr 112

Data: 12 maja 2017

 

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w drugiej konferencji naukowej „Społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności”. Tym razem kluczowym problemem spotkania zamierzamy uczynić innowacje społeczne, ich powstawanie i dyfuzję w społecznościach lokalnych oraz funkcjonowanie instytucji lokalnych. Podtrzymując założenie o znaczeniu perspektywy mezospołecznej w badaniu społeczeństwa, zamierzamy kontynuować ogląd problematyki społeczności lokalnych z perspektywy nauk społecznych i analizować zachodzące w nich zmiany.

Nie chcemy ograniczać pomysłów twórczych autorów. Sugerujemy jednakże, aby tematy wystąpień (w miarę możliwości) koncentrowały się wokół następujących zagadnień:

1. Nowe problemy teoretyczne i metodologiczne badań nad społecznościami lokalnymi.
2. Innowacje społeczne jako nowe wyzwania dla społeczności lokalnych – przykłady, sukcesy i porażki.
3. Lokalne rynki pracy – innowacje, mobilność i współpraca międzysektorowa.
4. Stare i nowe instytucje lokalne: współpraca i konflikty.
5. Nowa perspektywa zarządzania obszarami miejskimi – Multi-Level Governance.
6. Samorząd lokalny i lokalne inicjatywy samorządowe.

Podczas obrad będziemy poszukiwać odpowiedzi na następujące pytania:
– jakie znaczenie mają innowacje społeczne w procesach rozwoju lokalnego;
– jakie innowacje są przejmowane i wykorzystywane przez społeczności lokalne; jakich sfer życia społecznego dotyczą;
– jak pod wpływem innowacji społecznych zmieniają się lokalne instytucje;
– czy prowadzi to do tworzenia lokalnych sieci współpracy i lepszego wykorzystania lokalnego potencjału społecznego?

Pragniemy, aby konferencja stała się forum wymiany wiedzy, poglądów i opinii zarówno przedstawicieli środowiska akademickiego, jak i praktyków społecznych, którzy zarządzają społecznościami, organizują w nich działania zbiorowe i integrują mieszkańców.

Zapraszamy do nadsyłania propozycji wystąpień pod adres herudzinski_tomasz@o2.pl lub p.swacha@gmail.com, w terminie do 10 kwietnia 2017 r., objętość do 300 słów.
Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł i wydanie recenzowanej monografii naukowej, zawierającej referaty konferencyjne. Szczegółowe informacje podamy w następnym terminie.

Zapraszamy do uczestnictwa i nadsyłania załączonego formularza zgłoszeniowego.

Organizatorzy

INFORMACJA DO POBRANIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do pobrania