Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza konkurs wieloetapowy na zatrudnienie adiunkta badawczo-dydaktycznego 

Start >Aktualności >Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza konkurs wieloetapowy na zatrudnienie adiunkta badawczo-dydaktycznego 

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza konkurs wieloetapowy na zatrudnienie adiunkta badawczo-dydaktycznego 

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Katedra Pedagogiki  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa 
MIASTO: Warszawa 
STANOWISKO: adiunkt badawczo-dydaktyczny 
DZIEDZINA: nauki społeczne lub humanistyczne 
DYSCYPLINA NAUKOWA: psychologia  
DATA OGŁOSZENIA: 03.02.2022r
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03.02.2022r.- 17.02.2022r.
OKRES ZATRUDNIENIA: 2 lata 
LINK DO STRONY: https://bip.sggw.edu.pl/oferty-pracy/
Dodatkowe informacje można uzyskać w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, tel. +48 22 59 347 10 (Sekretariat Instytutu, Pani Katarzyna Nowak). 
SŁOWA KLUCZOWE: psychologia 
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 
Kandydat/Kandydatka ubiegający/ubiegająca się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.) oraz w paragrafie 89, punkt 3) Statutu Uczelni. 
Od kandydata oczekuje się: 
– stopnia naukowego doktora i/lub doktora habilitowanego nauk społecznych lub humanistycznych z dorobkiem w zakresie psychologii, 
– doświadczenia w prowadzeniu prac naukowych z zakresu psychologii, udokumentowanego odpowiednim dorobkiem, czyli autorstwa lub współautorstwa czterech publikacji naukowych lub monografii naukowych, w tym co najmniej dwie, które ukazały się w czasopismach naukowych ujętych w wykazie o którym mowa w § 87 ust. 1 pkt 1, pkt 2 Statutu Uczelni,
– z działalności naukowej (w ciągu ostatnich czterech lat) łącznej liczby punktów przyznawanych za publikacje naukowe lub monografie naukowe o co najmniej 50% wyższą ponad próg ustalony przez Rektora dla ostatnio zajmowanego stanowiska zgodnie z odpowiednim zarządzeniem Rektora w sprawie minimalnej liczby punktów niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny działalności naukowej i organizacyjnej nauczyciela akademickiego w SGGW (tj. z działalności naukowej dla profesora zw. i nadzw. z tytułem naukowym - co najmniej 60 pkt; dla prof. nadzw., adiunkta ze stopniem dr hab. – co najmniej 45 pkt; dla adiunkta, asystenta ze stopniem dr - co najmniej 30 pkt; dla asystenta ze stopniem mgr – co najmniej 22,5 pkt.),
–  pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW – pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w jednostce, w której ubiega się o zatrudnienie, 
– co najmniej dobrej znajomości języka angielskiego (udokumentowanej), tj. w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych, 
– kierowania projektem badawczym lub złożenia projektu badawczego w ramach konkursu instytucji finansujących badania, np. Narodowe Centrum Nauki (NCN), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), urzędy administracji rządowej, Komisja Europejska, 
– doświadczenia w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 – znajomości języka polskiego w zakresie niezbędnym do prowadzenia zajęć ze studentami w tym języku.
Językiem wykładowym prowadzenia zajęć dydaktycznych jest język polski.  
Dodatkowym atutem kandydata będzie:
- odbycie stażu za granicą w ośrodkach naukowych lub widoczna aktywność naukowa o zasięgu międzynarodowym. 
- umiejętność pracy w zespole i dyspozycyjność,
- Kandydat(ka) powinien/powinna wykazywać pozytywne cechy osobowości, przede wszystkim kreatywność, odpowiedzialność, sumienność i pracowitość, komunikatywność, gotowość do pogłębiania wiedzy, umiejętność współpracy w zespole i z zespołami krajowymi i międzynarodowymi oraz życzliwość i lojalność wobec zespołu, w którym będzie zatrudniony(a).
Planowane zatrudnienie: począwszy od semestru letniego w roku akademickim 2021/2022, na czas określony 2 lat z możliwością przedłużenia zatrudnienia.

Kandydaci powinni złożyć w Sekretariacie (p. 22, bud. 4) Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166,  02-787 Warszawa następujące dokumenty: 
1) podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW, 
2) kwestionariusz osobowy (wg druku SGGW), 
3) życiorys naukowy (autoreferat) oraz CV, 
4) oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) - druki wydaje Biuro Kadr i Płac SGGW, 
5) odpis dyplomu/zaświadczenie potwierdzające nadanie stopnia naukowego doktora w
dziedzinie nauk społecznych, 
6) wykaz prac opublikowanych i dorobku naukowego, 
7) potwierdzenie kierowania projektem badawczym/złożenia projektu badawczego w ramach konkursu instytucji finansujących badania, np. Narodowe Centrum nauki (NCN), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), urzędy administracji rządowej, Komisja Europejska, 
8) wykaz dorobku dydaktycznego i organizacyjnego,
9) potwierdzenie znajomości języka angielskiego w stopniu co najmniej dobrym. 

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu wymagane będzie:
1)    opinia z ostatniego miejsca pracy, 
2)    świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
3)    odpowiednie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy - druki wydaje Biuro Kadr i Płac SGGW. 

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). 

Klauzula informacyjna: 
Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko adiunkta przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. 
Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. 
Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. 
Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Miejsce i termin składania dokumentów: 
Dokumenty należy składać do 17.02.2022r.w Sekretariacie Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki budynek nr 4 pok. nr 22,  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Dodatkowe informacje uzyskać można telefonicznie w Sekretariacie Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, budynek nr 4 pok. nr 22, ul. Nowoursynowska 166,  02-787 Warszawa, tel.: /22/ 59 347 10. 
Data rozstrzygnięcia konkursu na poziomie Instytutu: do 21.02.2022 r.
Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Informujemy, że postępowanie konkursowe może być odwołane bez podania przyczyny na każdym jego etapie, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych i prawnych z tego tytułu.

Warszawa, 03.01.2022r.