Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza konkurs jednoetapowy na zatrudnienie asystenta badawczo-dydaktycznego 

Start >Aktualności >Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza konkurs jednoetapowy na zatrudnienie asystenta badawczo-dydaktycznego 

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza konkurs jednoetapowy na zatrudnienie asystenta badawczo-dydaktycznego 

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Katedra Pedagogiki ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa 
MIASTO: Warszawa 
STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny 
DZIEDZINA: nauki społeczne
DYSCYPLINA NAUKOWA: pedagogika
DATA OGŁOSZENIA: 03.02.2022r
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03.02.2022r.- 17.02.2022r.
OKRES ZATRUDNIENIA: 2 lata 
LINK DO STRONY: http://wiadomosci.sggw.pl – zakładka „Oferty pracy”. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, tel. +48 22 59 347 10 (Sekretariat Instytutu, Pani mgr Katarzyna Nowak). 

SŁOWA KLUCZOWE: pedagogika.

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o w/w stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.) oraz w paragrafie 89, punkt 4) Statutu SGGW. 

Od kandydata oczekuje się: 
– tytułu magistra i/lub stopnia naukowego doktora nauk społecznych lub humanistycznych oraz dorobku w zakresie pedagogiki, 
– zainteresowań naukowych i dydaktycznych oraz zdolności do ich rozwijania, 
– co najmniej dobrej znajomości języka angielskiego, tj. w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych,
– znajomości języka polskiego w zakresie niezbędnym do prowadzenia zajęć ze studentami w tym języku.

Językiem prowadzenia zajęć dydaktycznych jest język polski.  

Dodatkowym atutem kandydata będzie w szczególności:
- wykształcenie i doświadczenie w obszarze pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i/lub terapii pedagogicznej i/lub edukacji małego dziecka,
-  oraz odbycie naukowego stażu za granicą w ośrodkach naukowych lub widoczna aktywność naukowa o zasięgu międzynarodowym,
- umiejętność pracy w zespole i dyspozycyjność,
- Kandydat(ka) powinien/powinna wykazywać pozytywne cechy osobowości, przede wszystkim kreatywność, odpowiedzialność, sumienność i pracowitość, komunikatywność, gotowość do pogłębiania wiedzy, umiejętność współpracy w zespole i z zespołami krajowymi i międzynarodowymi oraz życzliwość i lojalność wobec zespołu, w którym będzie zatrudniony(a).
Planowane zatrudnienie: począwszy od semestru letniego w roku akademickim 2021/2022, na czas określony 2 lat z możliwością przedłużenia zatrudnienia.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty: 
1)    podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW, 
2)    kwestionariusz osobowy (wg druku SGGW), 
3)    życiorys naukowy (autoreferat) oraz CV, 
4)    oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie  wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) - druki wydaje Biuro Kadr i Płac SGGW, 
5)    odpis dyplomu potwierdzającego nadanie tytułu magistra i /lub stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych w zakresie pedagogiki, 
6)    wykaz prac opublikowanych i dorobku naukowego,
7)    potwierdzenie znajomości języka angielskiego w stopniu co najmniej dobrym. 

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu wymagane będzie:
1)    opinia z ostatniego miejsca pracy, 
2)    świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
3)    odpowiednie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy - druki wydaje Biuro Kadr i Płac SGGW.

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). 

Klauzula informacyjna: 
Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko adiunkta przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. 
Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. 
Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. 
Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Miejsce i termin składania dokumentów: 
Dokumenty należy składać do dnia 17.02.2022r. w Sekretariacie Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki budynek nr 4 pok. nr 22,  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. 
Dodatkowe informacje uzyskać można telefonicznie w Sekretariacie Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, budynek nr 4 pok. nr 22, ul. Nowoursynowska 166,  02-787 Warszawa, tel.: /22/ 59 347 10.

Data rozstrzygnięcia konkursu na poziomie Instytutu: do 21.02.2022r.
Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Informujemy, że postępowanie konkursowe może być odwołane bez podania przyczyny na każdym jego etapie, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych i prawnych z tego tytułu. 

Warszawa, 03.01.2022r.