Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza konkurs jednoetapowy na zatrudnienie asystenta badawczo-dydaktycznego

Start >Aktualności >Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza konkurs jednoetapowy na zatrudnienie asystenta badawczo-dydaktycznego

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza konkurs jednoetapowy na zatrudnienie asystenta badawczo-dydaktycznego 

Konkurs 4

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Katedra Pedagogiki ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa 
MIASTO: Warszawa 
STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny 
DZIEDZINA: nauki społeczne 
DYSCYPLINA NAUKOWA: pedagogika
DATA OGŁOSZENIA: 04.07.2022r. 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 04.07-18.07.2022r.
OKRES ZATRUDNIENIA: 2 lata 
LINK DO STRONY: https://bip.sggw.edu.pl/oferty-pracy/ – zakładka „Oferty pracy”. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, tel. +48 22 59 347 10 (Sekretariat Instytutu, Pani mgr Katarzyna Nowak). 

SŁOWA KLUCZOWE: pedagogika.

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o w/w stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.) oraz w paragrafie 89, punkt 4) Statutu SGGW. 

Od kandydata oczekuje się: 
– tytułu magistra i/lub stopnia naukowego doktora nauk społecznych lub humanistycznych w dyscyplinie pedagogika oraz dorobku w zakresie pedagogiki, 
– zainteresowań naukowych i dydaktycznych oraz zdolności do ich rozwijania, 
– co najmniej dobrej znajomości języka angielskiego, tj. w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszania doniesień na konferencjach naukowych,
– znajomości języka polskiego w zakresie niezbędnym do prowadzenia zajęć ze studentami w tym języku,
- pełnej dyspozycyjności.

Dodatkowym atutem kandydata będzie w szczególności:
- wykształcenie i doświadczenie w obszarze pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i/lub terapii pedagogicznej i/lub edukacji małego dziecka i/lub zarządzania w oświacie i/lub prawa oświatowego,
- odbycie naukowego stażu za granicą w ośrodkach naukowych lub widoczna aktywność naukowa o zasięgu międzynarodowym,
- umiejętność pracy w zespole,
- wykazywanie pozytywnych cech osobowości, przede wszystkim kreatywności, odpowiedzialności, sumienności i pracowitości, komunikatywności, gotowości do pogłębiania wiedzy, umiejętności współpracy w zespołach krajowych i międzynarodowych oraz życzliwości i lojalności wobec zespołu, w którym będzie zatrudniony(a) a także postaw zgodnych z zasadami etyki nauczyciela akademickiego.
Planowane zatrudnienie: począwszy od semestru zimowego w roku akademickim 2022/2023, na czas określony 2 lat z możliwością przedłużenia zatrudnienia.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty
1)    podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW, 
2)    kwestionariusz osobowy (wg druku SGGW), 
3)    życiorys naukowy (autoreferat) oraz CV, 
4)    oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie   wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) - druki wydaje Biuro Kadr i Płac SGGW, 
5)    kopia dyplomu poświadczona za zgodność z oryginałem w SGGW/odpis dyplomu/zaświadczenie potwierdzające nadanie tytułu magistra i /lub stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych w zakresie pedagogiki, 
6)    wykaz prac opublikowanych i dorobku naukowego,
7)    potwierdzenie znajomości języka angielskiego w stopniu co najmniej dobrym. 

Informujemy, że za kompletność i zgodność złożonych dokumentów z wytycznymi zamieszczonymi w ogłoszeniu konkursowym odpowiada kandydat.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu wymagane będą:
1)    opinia z ostatniego miejsca pracy, 
2)    świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
3)    odpowiednie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy - druki wydaje Biuro Kadr i Płac SGGW.

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). 

Klauzula informacyjna: 

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko adiunkta przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. 

Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. 

Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl
Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Miejsce i termin składania dokumentów
Dokumenty należy składać do dnia 18.07.2022r. do godziny 16:00 w Sekretariacie Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki budynek nr 4 pok. nr 22,  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. 

Dodatkowe informacje uzyskać można telefonicznie w Sekretariacie Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, budynek nr 4 pok. nr 22, ul. Nowoursynowska 166,  02-787 Warszawa, tel.: /22/ 59 347 10.

Data rozstrzygnięcia konkursu: do 19.07.2022r.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Informujemy, że postępowanie konkursowe może być odwołane bez podania przyczyny na każdym jego etapie, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych i prawnych z tego tytułu. 

Warszawa, 03.06.2022