Ogólnopolska Konferencja Semiotyczna

Start >Aktualności >Ogólnopolska Konferencja Semiotyczna

Polskie Towarzystwo Semiotyczne i Wydział Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, kontynuując zainicjowane w 2016 r. przedsięwzięcie organizacyjne w postaci sympozjum semiotycznego, zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Semiotycznej, która odbędzie się w dniach 9-10 listopada 2017 r. w Warszawie. Problematyka badawcza konferencji obejmuje, tak jak w ubiegłym roku, trzy wymiary semiozy: semantyczny, syntaktyczny i pragmatyczny. Konferencja skierowana jest przede wszystkim do osób zajmujących się naukowo analityczną filozofią języka i semiotyką logiczną, logiką filozoficzną, filozofią umysłu, językoznawstwem, psycholingwistyką oraz psychologią poznawczą.

Wypełniony formularz konferencyjny prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy sekretarza PTS dra Michała R. Węsierskiego: michalrwesierski@wp.pl do 8 X 2017 r. Nadesłane zgłoszenia zostaną ocenione nie później niż do 20 X 2017 r. Po zaakceptowaniu zgłoszenia otrzymają Państwo wiadomość zwrotną wraz z szczegółowymi informacjami dotyczącymi sposobu i terminu uiszczenia opłaty konferencyjnej. Opłata konferencyjna w r. 2017 została zróżnicowana w następujący sposób:

   Opłata podstawowa  Opłata ulgowa
Opłata bez zniżki:  330 zł  215 zł
Opłata dla członków PTS* oraz uczestników
konferencji lubelskiej ArgDiaP (2017)**:
 295 zł  185 zł

Opłata i we wszystkich wymienionych przypadkach obejmuje materiały konferencyjne, obiad i poczęstunek kawowy między sesjami (organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu i nie zapewniają uczestnikom noclegu). Opłata ulgowa przysługuje doktorantom i badaczom niezależnym, nieposiadającym afiliacji instytucjonalnej. Czas na wygłoszenie referatu będzie wynosił 30 min. (włącznie z dyskusją nad stanowiskiem zaprezentowanym w danym wystąpieniu).

Referaty konferencyjne przygotowane w formie artykułów naukowych, po zakończeniu procedury recenzyjnej, będą publikowane w półroczniku „Studia Semiotyczne” (10 pkt. na liście C czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Komitet Organizacyjno-Programowy: Prezes PTS dr hab. Tadeusz Ciecierski (Instytut Filozofii UW), Skarbnik PTS dr hab. Tomasz Puczyłowski (Instytut Filozofii UW), Sekretarz PTS i Przewodniczący Komitetu Organizacyjno-Programowego dr Michał R. Węsierski (Wydział Nauk Społecznych SGGW), Zastępca Skarbnika PTS dr hab. Justyna Grudzińska (Instytut Filozofii UW), dr hab. Karol Chrobak (Wydział Nauk Społecznych SGGW).

* Zniżka dotyczy osób niezalegających z bieżącą składką członkowską PTS.
** W 2017 r. organizacja konferencji semiotycznej  PTS i WNS SGGW została skoordynowana z przebiegiem konferencji ArgDiaP organizowanej w Lublinie w dniach 25 – 26 X 2017 r. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej PTS: www.pts.edu.pl  i konferencji ArgDiaP:  www.argdiap.pl.

Komunikat do pobrania
Formularz zgłoszeniowy