Nauki socjologiczne i pedagogika z kategoriami B+ w ocenie parametrycznej za lata 2017-2021

Start >Aktualności >Nauki socjologiczne i pedagogika z kategoriami B+ w ocenie parametrycznej za lata 2017-2021

Nauki socjologiczne i pedagogika z kategoriami B+ w ocenie parametrycznej za lata 2017-2021

Na podstawie art. 269 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.) decyzjami nr 726/508/2022 oraz 726/509/2022 Minister Edukacji i Nauki przyznał Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie kategorię B+ dla dyscypliny nauki socjologiczne oraz kategorię B+ dla dyscypliny pedagogika.

Podstawowe kryteria ewaluacji działalności naukowej w ocenie parametrycznej za lata 2017-2021 to: 

  1. kryterium I - poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej 
  2. kryterium II -  efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych
  3. kryterium III - wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. 

Całkowity wynik punktowy porównania ocen, jakie Podmiot uzyskał w poszczególnych kryteriach z tytułu prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie, z każdą z odpowiednich wartości referencyjnych, został obliczony z uwzględnieniem wag przypisanych poszczególnym kryteriom ewaluacji. 

Dla nauk społecznych wagi te wynoszą: 

  1. kryterium I „Poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej” –  70;
  2. kryterium II „Efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych” – 10;
  3. kryterium III „Wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i  gospodarki” – 20.

Najwyższą punktację zarówno nauki socjologiczne , jak i pedagogika otrzymały w ramach kryterium I.

Gratulacje dla wszystkich pracowników Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki.