Minister Edukacji i Nauki powołał na funkcję rzecznika dyscyplinarnego dr hab. Joannę Wyleżałek, prof. SGGW 

Start >Aktualności >Minister Edukacji i Nauki powołał na funkcję rzecznika dyscyplinarnego dr hab. Joannę Wyleżałek, prof. SGGW 

Minister Edukacji i Nauki powołał na funkcję rzecznika dyscyplinarnego dr hab. Joannę Wyleżałek, prof. SGGW 

Na funkcję rzecznika dyscyplinarnego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, z rekomendacji JM Rektora prof. dr hab. Michała Zasady, powołana została dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW.  

Zgodnie z art. 272 ust. 2 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego  powołał rzeczników dyscyplinarnych w wyborach uzupełniających.

Rzecznicy powołani przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzą postępowania wyjaśniające, jeżeli przewinienie zarzucane jest rektorowi, przewodniczącemu uczelnianej komisji dyscyplinarnej, przewodniczącemu i członkom Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także przewodniczącemu i członkom komisji dyscyplinarnej powołanej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rzecznicy-dyscyplinarni-ministra