Konkurs na zatrudnienie asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW w Warszawie.

Start >Aktualności >Konkurs na zatrudnienie asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW w Warszawie.

Konkurs nr 6

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza konkurs wieloetapowy na zatrudnienie asystenta badawczo-dydaktycznego

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Katedra Pedagogiki ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny

DZIEDZINA: nauki społeczne lub humanistyczne

DYSCYPLINA NAUKOWA: pedagogika

DATA OGŁOSZENIA: 05.06.2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19.06.2020

OKRES ZATRUDNIENIA: 2 lata

LINK DO STRONY: http://wiadomosci.sggw.pl – zakładka „Oferty pracy”. Dodatkowe informacje można uzyskać w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, tel. +48 22 59 347 10 (Sekretariat Instytutu, Pani mgr Agata Szaruga).

SŁOWA KLUCZOWE: pedagogika

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o w/w stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.) oraz w paragrafie 89, punkt 4) Statutu Uczelni.

Od kandydata oczekuje się:

 • tytułu magistra i/lub stopnia naukowego doktora nauk społecznych lub humanistycznych w zakresie pedagogiki,
 • zainteresowań naukowych i dydaktycznych oraz zdolności do ich rozwijania,
 • co najmniej dobrej znajomości języka angielskiego (udokumentowanej), tj. w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych.

Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.

Wymagania dodatkowe:

 • udział w konferencjach naukowych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym,
 • co najmniej 4 publikacje w zakresie nauk społecznych, w tym z pedagogiki,
 • doświadczenia dydaktycznego i udziału w projektach naukowych,
 • umiejętności pracy w zespole i dyspozycyjności.

Językiem wykładowym prowadzenia zajęć dydaktycznych jest język polski i język angielski. Dodatkowym atutem kandydata będzie odbycie stażu za granicą w ośrodkach naukowych lub widoczna aktywność naukowa o zasięgu międzynarodowym.

Kandydaci powinni złożyć w Sekretariacie (p. 22, bud. 4) Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa następujące dokumenty:

 1. podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW,
 2. kwestionariusz osobowy (wg druku SGGW),
 3. życiorys,
 4. oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) - druki wydaje Biuro Spraw Osobowych SGGW,
 5. odpis dyplomu potwierdzającego nadanie tytułu magistra i /lub stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych w zakresie pedagogiki,
 6. wykaz prac opublikowanych i dorobku naukowego,
 7. potwierdzenie znajomości języka angielskiego w stopniu co najmniej dobrym.

Ponadto osoby spoza uczelni:

 1. opinię z ostatniego miejsca pracy,
 2. świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu wymagane będzie odpowiednie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy - druki wydaje Biuro Spraw Osobowych SGGW. Prosimy o załączenie następującego oświadczenia: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko adiunkta przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do dnia 19.06.2020 r. do godz. 15.00 w Sekretariacie Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki budynek nr 4 pok. nr 22,
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Dodatkowe informacje uzyskać można telefonicznie w Sekretariacie Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, budynek nr 4 pok. nr 22, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, tel.: /22/ 59 347 10.

Data rozstrzygnięcia konkursu: 22.06.2020 do godz. 15.00

Postępowanie konkursowe może być odwołane bez podania przyczyny na każdym jego etapie, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych i prawnych z tego tytułu.